سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 7-9


دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 7-12

گارنیک آساطوریان


دربارهٔ لغت قرآنی «فرات»

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-27

علی رواقی


جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 7-12

گارنیک آساطوریان


تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 13-35

حبیب برجیان


توصیف گویش تاتی اسفرورینی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 13-23

راحله ایزدی فر


جاینام شناسی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 19-31

حبیب برجیان


کهن ترین واژه نامۀ گیلکی از قرن نوزدهم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 23-42

بهروز محمودی بختیاری؛ فائقه شاه حسینی


نگاهی به قومنام «گیل» در ادبیات کلاسیک فارسی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 25-29

هریپسیمه تُرُسیان


گاو دَم: از زبان گورانی تا زبان چینی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 27-61

آرش اکبری مفاخر


نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل»

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 29-34

گارنیک آساطوریان


نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 31-55

حسین اسکندری ورزلی؛ مظاهر زمانی نعمت سرا


چرا مازندرانی ها زبان خود را «گیلکی» می نامند؟

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 33-63

محمدصالح ذاکری


گویش گیلکی لنگرودی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-60

جهاندوست سبزعلیپور


تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 37-52

آنتونیو پانائینو